Πιλοτική Λειτουργία

Δημοτικό Συμβούλιο

Ιδιότητα: Πρόεδρος

Καθήκοντα: Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης

Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος

Καθήκοντα: Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης

Ιδιότητα: Γραμματέας

Καθήκοντα: Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος

Καθήκοντα: Τομέας του Τουρισμού, Πολιτιστικών, Επικοινωνίας

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος

Καθήκοντα: Τομέας των Προμηθειών και Λιμενικού Ταμείου

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος

Καθήκοντα: Τομέας των Τεχνικών θεμάτων, Ανακύκλωσης, Ιατρικών

Ιδιότητα: Σύμβουλος

Ιδιότητα: Σύμβουλος

Ιδιότητα: Σύμβουλος

Καθήκοντα: Αρχηγός Μείζονος Μειοψηφίας

Ιδιότητα: Σύμβουλος

Ιδιότητα: Σύμβουλος

Καθήκοντα: Αρχηγός Ελάσσονος Μειοψηφίας

Ιδιότητα: Σύμβουλος

Ιδιότητα: Σύμβουλος