Πιλοτική Λειτουργία

Δημοτικό Συμβούλιο

Ιδιότητα: Πρόεδρος

Καθήκοντα: Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης

Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος

Καθήκοντα: Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης

Ιδιότητα: Γραμματέας

Καθήκοντα: Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος

Ιδιότητα: Σύμβουλος