Πιλοτική Λειτουργία

Επιτροπές Δήμου

Δημοτική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ