Πιλοτική Λειτουργία

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τεσσάρων (4) ατόμων πεντάμηνης (5μηνης) διάρκειας σε σύνολο 12 μηνών κλάδου κλάδου ΥΕ Δασεργατών/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Αναρτήθηκε στις 20/05/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Επισυναπτόμενα